top of page

Algemene voorwaarden

Dromenjaagster
Wietske van Esveld 
Constantiastraat 38
1215 CK Hilversum
Tel: 06 25279132
https://dromenjaagster.nl/

Definities
In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij nadrukkelijk anders is aangegeven. Ik: de gebruiker van de algemene voorwaarden, Wietske van Esveld, eigenaar van Dromenjaagster, gevestigd te Hilversum en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 61255378. Jij: ook wel de coachee, client, klant of deelnemer genoemd.

 

Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle websites van mij, Wietske van Esveld, en alle producten of diensten die ik middels deze website verricht. Dit betreft onder andere mijn (online) coaching(trajecten), cursussen en trainingen.

Door deze website te gebruiken en of producten of diensten af te nemen stem je in met deze algemene voorwaarden en het cookiebeleid. Ik behoud mij het recht deze algemene voorwaarden in de toekomst aan te passen en/of te wijzigen.

Uitvoering van de overeenkomst
Jij mag van mij een verplichting tot inspanning verwachten. Ik zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Ik heb een inspanningsverplichting richting jou, nooit een resultaatverplichting. Jij als klant of deelnemer bent zelf verantwoordelijk voor het behaalde resultaat ter verbetering van jouw fysiek, emotioneel, mentaal en financieel welzijn. Keuzes en beslissingen die jij neemt voor jezelf zijn altijd jouw eigen verantwoordelijkheid.

Betaling
Bij het eerste contact of andere (online of offline) producten of diensten, word jij op de hoogte gesteld van het dan geldende tarief van het gewenste product of dienst. Ook wordt dit in dit contact de betalingswijze vermeld. Voor alle producten of diensten geldt dat deze voorafgaand aan de dienst zijn voldaan of een eerste overeen gekomen betalingstermijn is voldaan op bankrekeningnummer NL67 KNAB 0412076233 t.n.v. Dromenjaagster. Jij ontvangt daarvoor bij betaling voorafgaand aan de te leveren product of dienst een factuur dan wel een betalingsbewijs indien je de dienst online bestelt (voor annulering, zie terugtrekking en restitutie). Wanneer betaling heeft plaatsgevonden, kan met een dienst/programma gestart worden. Alle prijzen op mijn websites zijn inclusief 21% BTW (en exclusief verzendkosten, verzekeringskosten en wettelijke bijdragen) tenzij expliciet anders vermeld.

Annulering en restitutie
Annulering voor één van mijn producten, trajecten of diensten moet schriftelijk of per e-mail info@dromenjaagster.nl gemeld worden bij mij. Jij behoudt het recht om binnen twee weken na aanmelding deze weer in te trekken.

Voor gemaakte afspraken geldt het volgende:
Voor afspraken die binnen een individueel traject vallen geldt dat er tot 48 uur voor aanvang van de afspraak kosteloos een nieuwe afspraak gemaakt kan worden. Bij afzegging binnen 48 uur, kan geen aanspraak worden gedaan op de afspraak en wordt het volledig verschuldigde bedrag in rekening gebracht.

 

Bij een totale onderbreking van het traject van meer dan drie maanden wordt de opdracht beschouwd als te zijn beëindigd, tenzij daarover vooraf afspraken zijn gemaakt die door beide partijen schriftelijk zijn bevestigd.

 

Voor een workshop/training/event geldt dat bij annulering langer dan twee weken voor aanvang van de activiteit, restitutie van het betaalde bedrag plaatsvindt. Bij annulering daarna wordt 50% in rekening gebracht en bij annulering binnen 48 uur voor aanvang van de activiteit, blijft het gehele bedrag verschuldigd.

Bij voortijdig stoppen – na aanvang – op eigen verzoek, is er geen restitutie van het deelname tarief mogelijk. Ook niet als gekozen is voor een termijnbetaling.

Overmacht
Opdrachtnemer is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de cliënt, klant, deelnemer of opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor opdrachtnemer niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Opdrachtnemer kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

Annulering door mij en leveringsvoorwaarden
Ik, Wietske van Esveld, behoud mij het recht voor om in gevallen waarin sprake is van overmacht de datum, de aanvangstijd en of plaats van de activiteit te wijzigen in overleg met jou als klant. Indien er naar het oordeel van mij geen vruchtbare samenwerking mogelijk is, behoud ik mij het recht om voortijdig een traject te beëindigen. Indien je een achterstand in betaling hebt, dan ben ik gerechtigd mijn verplichtingen op te schorten.

Aansprakelijkheid
Ik, Wietske van Esveld, eigenaresse van Dromenjaagster accepteert geen aansprakelijkheid voor zaken die niet strikt tot het loopbaantraject behoren, zoals het verkrijgen van werk, het slagen bij sollicitaties of anderszins uit het traject voortvloeiende activiteiten.
Ik ben nimmer aansprakelijk voor enige (directe dan wel indirecte) schade welke aan jou is ontstaan door en of tijdens het gebruik van door en of namens mij geleverde producten of diensten. Daarnaast ben ik nimmer aansprakelijk voor de kwaliteit of uitkomst van de door mij geleverde diensten.

Vertrouwelijkheid
De klant neemt op basis van vrijwilligheid deel aan het coachtraject.
Opdrachtnemer verplicht zich tot geheimhouding over vertrouwelijke zaken betreffende de cliënt. Naam, adres en andere persoonsgegevens en contactgegevens van cliënten worden door Wietske van Esveld gebruikt voor het registreren van betalingsverplichtingen en voor normaal gebruik om contact mogelijk te maken. Cliëntgegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld.
Zowel de inhoud van de coachgesprekken als alle andere communicatiemiddelen, zoals e-mail, post, voicemail en andere middelen, worden als vertrouwelijk behandeld. Tenzij er vooraf afwijkende afspraken zijn gemaakt zal de inhoud hiervan niet aan derden bekend gemaakt worden. Zie hiervoor mijn privacyverklaring. Dit geldt voor alle informatie die als vertrouwelijk aan mij is verstrekt en voor alle informatie die redelijkerwijs als zodanig kan worden beschouwd. Ik ben geen gesprekspartner van derden. Dit betekent dat er geen overleg met anderen plaatsvindt, tenzij expliciet anders is afgesproken. Alle informatie van jou wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld door mij.

Tevredenheid
Ik streef continu naar de best mogelijke kwaliteit. Wie klachten of suggesties heeft over een traject, product of dienst, kan deze aangeven via de mail info@dromenjaagster.nl. Op deze mail zal ik binnen 14 dagen op reageren.

Toepasselijk recht en geschillen
Indien er uit deze algemene voorwaarden geschillen voortvloeien dan streef ik ernaar deze in eerste instantie in onderling overleg met jou op te lossen. Mocht dit onverhoopt niet tot resultaat leiden, dan worden de geschillen aan de Nederlandse rechter voorgelegd. Op alle rechtsverhoudingen tussen mij en jou is Nederlands recht van toepassing.

Auteursrechten
De uitgereikte stukken, zoals teksten, opdrachten, adviezen, oefeningen, cursusmateriaal, websiteteksten, e-books, webinars, presentaties etc. zijn eigendom van mij, Wietske van Esveld. Ze mogen alleen worden gebruikt door jou als de desbetreffende klant/deelnemer en niet worden vermenigvuldigd, gekopieerd of doorgegeven aan anderen.

Website
Ik besteed de grootst mogelijke zorg aan de inhoud van mijn website www.dromenjaagster.nl Informatie vermeld op deze website wordt zo actueel mogelijk gehouden. Desondanks kan het gebeuren dat de aangeboden informatie op deze sites niet (meer) actueel zijn. Tarieven en veranderingen kunnen onderhevig zijn aan verandering. Ik aanvaard geen aansprakelijkheid voor mogelijke fouten en tekortkomingen op mijn website. Wijzigingen en correcties zijn voorbehouden. Aan de informatie op deze website kan op geen enkele wijze rechten worden ontleend. Het is de bezoekers van deze site niet toegestaan verstrekte (auteursrechtelijk beschermde) informatie, producten of diensten zonder voorafgaande toestemming van mij dan voor eigen gebruik op enige manier te vermenigvuldigen, te verspreiden of openbaar te maken.

Cookiebeleid
Bij het gebruik van mijn website kan door mijn en/of door derden informatie over jouw gebruik van deze en andere websites worden verzameld, bijvoorbeeld door middel van cookies. Een cookie is een klein bestandje dat met pagina’s van een website wordt meegestuurd en door je browser op de harde schijf van je computer wordt opgeslagen. De cookie laat toe dat je browser vervolgens wordt herkend bij herhaald bezoek aan een website. Een cookie weet niet wie je bent. Jouw naam, adres, leeftijd en andere persoonlijke gegevens zijn niet bekend voor een cookie. Een cookie onthoudt alleen jouw voorkeuren en interesses op basis van jouw surfgedrag. Cookies zijn nodig om mijn website goed te laten functioneren. Hieronder leg ik uit welke cookies er gebruikt kunnen worden.

Functionele cookies
Functionele cookies zijn nodig voor het correct laten functioneren van (delen) van mijn website.

Analytische cookies
Analytische cookies zijn voor mij belangrijk. Zonder anonieme input van jou en andere bezoekers heb ik geen beeld van het gebruik van de website en hoe ik deze kan verbeteren om de gebruikservaring en de geboden informatie voor jou nog beter aan te sluiten. Daarom gebruik in Google Analytics. Google Analytics gebruikt hiervoor cookies. De door het cookie gegenereerde informatie over jouw gebruik van mijn websites (met inbegrip van je IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe je de website gebruikt en rapporten over de website-activiteit op te stellen. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal jouw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Door gebruik te maken van mijn website geef je toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Marketing cookies
Marketing cookies kan ik gebruiken om bij te houden welke pagina’s je bezoekt en interessant vindt op mijn site. Ik werk bijv. met een facebook pixel waardoor ik de informatie en content die ik deel en advertenties die ik gebruik aan laat sluiten bij jouw interesses op basis van je website bezoek. Als je helemaal geen cookies wilt accepteren van welke website dan ook, dan kun je dit instellen in de standaardinstellingen van je browser. Ik wijs je erop dat delen van mijn website mogelijk niet meer werken als je cookies uitschakelt. In de Nederlandse wet is opgenomen dat er een informatie- en toestemmingsplicht (opt-in) geldt voor het gebruik van cookies. Een opt-in betekent dat ik van tevoren toestemming moet vragen om cookies te mogen plaatsen op je computer. Daarom toon ik je bij het eerste bezoek aan de website eerst een cookiemelding. Je kunt hierin aangeven op je hier wel of niet akkoord gaat met het gebruik van cookies. Wanneer je geen keuze maakt en ervoor kiest om mijn website te blijven gebruiken geef je automatisch akkoord voor het plaatsen van de cookies.

bottom of page